Hej!

På nykul­tur.com vill vi visa hur en ny hu­man världs­kul­tur som in­klu­de­rar alla kan byg­gas. Att man kan för­e­na - där värl­den idag är splitt­rad. Att det finns nya och an­norlun­da sätt att se på re­li­gi­on, po­li­tik, psy­ko­lo­gi, eko­no­mi mm. På­vi­sa hur en ny and­lig di­men­sion är nöd­vän­dig i vår de­mo­kra­ti­syn och att män­ni­sko­kär­lek be­hövs som led­stjär­na på vår väg mot ett sant kom­mu­nis­tiskt sam­häl­le. Här vill vi föra fram hur des­sa sam­hälls­fö­re­te­el­ser inte är män­ni­sko­på­fund - utan re­sul­ta­tet av na­tu­rens, li­vets el­ler Guds ut­veck­lings­pro­ces­ser.

Här kan du läsa gamla nummer av tid­skrif­ten Ny Kul­tur. Del­ta, dis­ku­te­ra, frå­ga och chat­ta i vår öpp­na och dy­na­mis­ka peer-re­vi­ew platt­form, där du får ska­pa dig ett kon­to - skri­va, kom­men­te­ra och rös­ta kring fo­ru­mets sam­tal­säm­nen. Ta upp, vad som är vik­tigt för dig! Men tänk på att det­ta fo­rum mo­de­re­ras av an­vän­dar­na och en avan­ce­rad al­go­ritm, där allt du gör, skri­ver, kom­men­te­rar och rös­tar om­kring, på­ver­kar din sta­tus på fo­ru­met och är syn­ligt för and­ra i den sta­tistik som är knu­ten till ditt an­vän­dar­kon­to. Att allt här är öp­pet och trans­pa­rent.

Det­ta är ett mång­språ­kigt fo­rum, där du kan skri­va och pos­ta på 53 oli­ka språk som över­sätts via goog­le trans­la­tion i språk­pa­ne­len.

På sikt vill vi även, på den­na platt­form, eta­ble­ra oli­ka in­for­ma­ti­ons­ut­ställ­ning­ar och en on­li­ne tid­skrift och en sko­la, en Aka­de­mi, där Mar­ti­nus verk kan stu­de­ras.

Väl­kom­na!

Lära

Läs allt om Mar­ti­nus på tred­je­tes­ta­men­tet.se el­ler kos­mos­gar­den.se och and­ra län­kar.

Diskutera

Här kan du dela med dig av dina tan­kar, stäl­la frå­gor, få svar och um­gås and­ra.

Uppdatera

Se tid­skrif­ten Ny kul­turs gamla arkiv .

Bidra

Dela dina tan­kar. Pre­nu­me­re­ra på vårt ny­hets­brev. Del­ta i den in­klu­de­ran­de platt­for­men. Hjälpa till detta projekt via:
Plusgiro 648901-7 eller
Swish till +46701710049.