Mina tankar kring nykultur.com

+1 röst

När jag betraktar människan och de existensvillkor vi lever under ser jag en värld i kris, ett globalt samhälle som befinner sig i ett allas krig mot alla, som famlar och kämpar för att överleva. Helt i linje med det nu dominerande sätt att tänka, där allt handlar om kamp, konkurrens och krig. Sker detta krig inte öppet med vapen, sker det kamouflerat med pengar. I detta perspektiv är våra viktigaste och mest omhuldade institutioner, våra banker och vår högt prisade och lovsjungna mänskliga kultur – en bankkontokultur. Fundamentet för denna kultur är en äganderätt, som har sin grund i äktenskapet. I föreställningen om en äganderätt till sin äkta hälft. I en egoistiskt familjesyn, i nationalism - ligger världens begränsningar som omöjliggör ett globalt mänskligt samarbete.

Nyckeln till att få makt heter pengar och en politik som går ut på att söndra och härska. Människor spelas ut mot varandra. Kristna mot muslimer, ras mot ras, rik mot fattig. Resultatet blir katastrofalt! En värld där människor bekämpar varandra. Där olika kulturer, religioner och en allmän språkförbistring förhindrar dialog och samtal. Förhindrar ett övergripande samarbete.

Motståndet till idén om allas krig mot alla, finner vi  formulerat i religiös tradition från världens alla hörn, uttryckt bla i ”den gyllene regeln”, som säger ”gör inte mot andra vad du inte vill att de ska göra mot dig.

Som jag ser det har alla människor har ett ”religiöst” behov, som står i relation till det liv var och en lever. Men den bild vi fram tills nu haft av ett religiöst liv, har bara har handlat om att ”tro”. En ”trosförmåga” som är kopplat till de instinktiva krafter, människan fram till våra dagar har varit knutna till. Där uppodlande av intelligens genom naturforskning och vår allmänna skolundervisning sått tvivel på en bokstavlig tolkning av gamla religiösa skrifter oavsett religion.

Ett religiöst liv som idag behöver uppgraderas, så att det inte står i oöverenstämmelse med det liv, den logik, den vetenskap vi dagligt lever efter. Ett religiöst liv som behöver befrias från blind tro och suggestion. För livets religiösa frågeställningar handlar om psykologi! Frågor som behöver skärskådas filosofiskt eller andligt vetenskapligt.

Söker vi på detta sätt efter ”livets egen religion”, måste en sådan ”ny religion” vara universell, den måste rymma Österlandets, såväl som Västerlandets alla erfarenheter, den måste inkludera alla, riva alla onaturliga språk och landgränser, överbrygga alla religiösa motsättningar. Till hjälp för att förverkliga en sådan vision, har jag skapat nykultur.com. Där tanken är att på en dataplattform blanda 53 olika språk och via de översättningsredskap vi har idag, möjliggöra en global kommunikation i dessa frågor.

Om Gud, Allah eller vad vi nu än väljer att kalla det, är en levande kraft, i ett levande universum, så tål Gud dessutom att vi ständigt rannsakar hans vägar. All modern forskning och skolundervisning handlar om detta. I religiös text uppmanas vi också att söka sanningen! Om den fysiska och psykiska världen är lagbunden, följer den orsak och verkan och kan utforskas och förstås.

Vi vill dessutom på denna plattform visa hur våra tids politiska tankegods har sin rot i våra religiösa traditioner och ideal, men idag har avskalats sin andliga bakgrund, konkretiserats materiellt, men förlorat sitt övergripande perspektiv på tillvaron.

Visa hur begrepp som demokrati och kommunism kan fyllas med nytt innehåll och hur vårt ekonomiska system kan humaniseras. Hur idén om konkurrens måste ersättas av ett mänskligt samarbete för att undanröja vår tids globala katastrofer och systemsammanbrott.

Min egen bakgrund till dessa frågeställningar är ett 30 -årigt studium av den danske författaren Martinus verk: Tredje Testamentet, som just för ett sådant andlig vetenskapligt eller filosoferande resonemang kring våra andliga och religiösa frågeställningar och hela tiden jämför dem med det liv vi upplever. Martinus visar med sitt verk fram en evig världsbild, visar hur vi alla har ett evigt liv, som ryms inom oss i vår djupaste ”jagupplevelse”. Ett ”jag” som beskrivs som upplevaren, det "element" inom oss som är av absolut natur, som inte är skapat, men upplever allt det skapade. Ett ”element” som är väsensskilt från allt annat. Där vårt ”jag” av Martinus beskrivs som en del av Guds ”jag”.

Vilket är Martinus förklaring till att allt i tillvaron hänger samman, är besläktad och hur alla levande väsen, alltid står i en levande personlig dialog med Gud, via det vardagliga liv vi var och en upplever.

I den skapade världen går allt i någon form av kretslopp. Dagen, året, en människas liv, materien – allt går i kretslopp. Därför ser jag den raka linjen, med en absolut början och ett absolut slut, som en illusion och jag tror inte på döden. Allt i naturen pekar på en ständig pånyttfödelse, på reinkarnation, på att till och med vår evolution kan ses som ett kretslopp. Ett evolutionskretslopp som sträcker sig neråt i mikrokosmos och uppåt i makrokosmos.

Själv ser jag, som sagt, livet som ett levande liv. En existens som ett resultat av, levande krafters spel, där principen för detta livs organisering, så långt jag kan se, bygger på principen liv inuti liv. Våra organismer är byggda av levande organ, celler, molekyler, atomer och så vidare. På samma sätt ser jag mänskligheten som levande enheter i en organism vi kallar jorden, vilket är en del av ett levande solsystem, en levande vintergata, ett levande universum vi mycket väl kan kalla Gud, Allah eller vad vi vill.

Som jag ser det, lever rör vi oss och är till i Gud och har aldrig upplevt någonting annat än Gud. När våra humana religioner uppmanar oss att älska vår nästa, älska vår broder, vår syster, så är det för att det är det enda sättet att älska Gud på.

Till hjälp för att överkomma idén om allas krig mot alla, gäller det att lyfta blicken, se de större sammanhangen, göra upp med ett ateistiskt, materialistiskt sätt att tänka som omöjligt kan inspirera annat än egenintresset och själviskheten. Här på denna plattform vill vi visa att det går att se en djupare mening bakom livets alla händelser, att där finns en ändamålsenlighet med allt som sker. Visa hur Gud genom alla våra gjorda erfarenheter, väcker oss till liv och medvetande, skapar oss i sin avbild.

Välkomna till nykultur.com

 

 

 

 

 


sep 28, 2013 i Lokalt
claus
sep 28, 2013

Vänligen logga in eller registrera att kommentera denna diskussion.

1 Kommentar

0 röster

Visst handlar det om hunger och mättnad, vänta in och så småningom få skörda det som är annorlunda till det vi en gång sått och nu är mätta på. Att träna på en annorlunda mentalitet där vi vågar släppa in ljuset och allkärlek och även våga och orka se oss själva i spegeln och tänka att , ja, jag håller själv på att bryta is barriärer och föråldriga mönster. Dialogen med Gud har börjat. 


okt 21, 2013
Andromeda
okt 21, 2013